logo

Tổng hợp các bài Tóm tắt Lý thuyết Sinh học 10 cơ bản, hay nhất. Seri các bài lý thuyết được các thầy cô Top lời giải biên soạn lại tóm lược theo nội dung sách giáo khoa giúp các bạn nắm vững nội dung kiến thức, qua đó học tốt hơn.

Chúc các bạn học tốt!

MỤC LỤC LÝ THUYẾT SINH HỌC 10

 Lý thuyết Sinh 10 Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 2. Các giới sinh vật
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 4. Cacbohiđrat và lipit
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 5. Prôtêin
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 6. Axit nuclêic
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 7. Tế bào nhân sơ
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 8. Tế bào nhân thực
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 16. Hô hấp tế bào
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 17. Quang hợp
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 19. Giảm phân
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 21. Ôn tập phần sinh học tế bào
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 24. Thực hành: Lên men etilic và lactic
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 29. Cấu trúc các loại virut
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 31. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
 Lý thuyết Sinh 10 Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Hỏi đáp