logo
ADVERTISEMENT

When I last saw him, he______in London

Câu hỏi :

When I last saw him, he______in London

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
When I last saw him, he was living in London

Đáp án C

When I last saw him, he was living in London

– Căn cứ vào đây là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian: When S + V (quá khứ đơn), S + V (quá khứ tiếp diễn).
– Dịch: Khi tôi nhìn thấy anh ấy lần cuối, anh ấy đang sống ở London.

ADVERTISEMENT