logo
ADVERTISEMENT

The food is ready - please could you _______ the table for me?

Câu hỏi :

The food is ready - please could you _______ the table for me?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
The food is ready - please could you lay the table for me?

Đáp án C

The food is ready - please could you lay the table for me?

Kiến thức về từ vựng

Cụm từ: lay the table for: dọn cơm

=> The food is ready! Please could you lay the table for me?

Tạm dịch:

Thức ăn đã sẵn sàng. Con dọn bạn giúp mẹ được không?

ADVERTISEMENT