logo
ADVERTISEMENT

We will congratulate him on winning the first prize _______

Câu hỏi :

We will congratulate him on winning the first prize _______.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
We will congratulate him on winning the first prize as soon as Peter gets here

Đáp án A

We will congratulate him on winning the first prize as soon as Peter gets here 

Giải thích:

As soon as: ngay khi

After: sau khi

No sooner: ngay khi ( No sooner + had + S + P2 + than…: ngay khi …thì)

Since: kể từ khi

Tạm dịch:

 Ngay khi Peter đến, chúng ta sẽ chúc mừng anh ấy.

ADVERTISEMENT