logo

The knife ________ at a high place where the children can't reach

Câu hỏi :

The knife ________ at a high place where the children can't reach

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
The knife must be kept  at a high place where the children can't reach

Đáp án A

The knife must be kept  at a high place where the children can't reach

“Knife -Dao “không thể tự nó đặt ở vị trí cao => dùng dạng bị động

S+ Must + be + Vpp +.. nên “keep” sẽ thành “kept”

Dịch: Con dao  nên được giữ ở nơi cao nơi mà xa tầm với của trẻ em

icon-date
Xuất bản : 13/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023