logo

The more you talk about the situation, ____________ it seems

Câu hỏi :

The more you talk about the situation, ____________ it seems

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
The more you talk about the situation, the worse  it seems

Đáp án B

The more you talk about the situation, the worse  it seems

Dịch nghĩa: Bạn càng nói về tình hình, nó dường như càng tồi tệ hơn.

Xét các đáp án:

A. worse → Sai cấu trúc so sánh kép (bắt đầu bằng the more/-er)

B. the worse  → Cấu trúc so sánh kép khi nói về 2 người hoặc sự vật:

The more/-er + S + V, the more/-er + S + V

C. the worser → sai

D the worst → Sai cấu trúc so sánh kép 

icon-date
Xuất bản : 13/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023