logo
ADVERTISEMENT

Từ khác trọng âm: reduce, offer, apply, persuade

Câu hỏi :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Từ khác trọng âm: reduce, offer, apply, persuade

Đáp án B

Offer là danh từ 2 âm tiết ấn ở âm đầu Các động từ 2 âm tiết còn lại nhấn ở âm 2

ADVERTISEMENT