logo
ADVERTISEMENT

Từ khác với các từ còn lại: work, stork, force, form

Câu hỏi :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Từ khác với các từ còn lại: work, stork, force, form

Đáp án A

A.work /wɜːk/

B.stork /stɔːk/

C.force /fɔːs/

D.form /fɔːm/

Phần gạch chân “or” ở đáp án A đươc phát âm là /ɜː/. Các đáp án B, C, D được phát âm là /ɔː/. 

ADVERTISEMENT