logo
ADVERTISEMENT

________ repairing the car, Pete took it out for a road test

Câu hỏi :

________ repairing the car, Pete took it out for a road test

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Having finished repairing the car, Pete took it out for a road test.

Đáp án C

Having finished repairing the car, Pete took it out for a road test.

Kiến thức: Mệnh đề phân tử / Rút gọn mệnh đề đồng ngữ

Giải thích:

Khi 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ (he-Pete) thì có thể rút gọn 1 trong 2 mệnh đề về dạng:

- V-ing / Having P2: nếu mệnh đề được rút gọn mang nghĩa chủ động

- P2 (quá khứ phân từ): nếu mệnh đề được rút gọn mang nghĩa bị động

Chủ ngữ “he” có thể làm chủ (tự thực hiện hành động “finish” => nghĩa chủ động.

Tạm dịch:. Sau khi sửa xe xong, Pete mang nó ra đường để chạy thử.

ADVERTISEMENT