logo
ADVERTISEMENT

Food and drinks which strongly_______________the body can cause stress

Câu hỏi :

Food and drinks which strongly_______________the body can cause stress

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Food and drinks which strongly stimulate the body can cause stress

Đáp án D

Food and drinks which strongly stimulate the body can cause stress

Kiến thức về từ vựng

boost /bu:st/ (v): nâng cao, tăng cường

B.motivate /'moʊtɪveɪt/ (v): động viên, thúc đẩy

C.encourage /ɪn'kɜ:rɪdʒ/ (v): khuyến khích, động viên

D.stimulate /'stɪmjuleɪt/ (v): kích thích

=> strongly stimulate the body: tác động mạnh mẽ lên cơ thể

* Phân biệt stimulate với motivate và encourage

+ Encourage là kích thích dẫn đến hành động

+ Motivate và stimulate là khuyến khích, động viên về mặt tinh thần

Tạm dịch: Đồ ăn và thức uống thứ mà kích thích mạnh mẽ lên cơ thể con người có thể gây ra stress.

ADVERTISEMENT