logo
ADVERTISEMENT

She ________________ her job as an event manager to become a self-employed baker

Câu hỏi :

She ________________ her job as an event manager to become a self-employed baker

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
She gave up her job as an event manager to become a self-employed baker

Đáp án A

She gave up her job as an event manager to become a self-employed baker

A. gave up: từ bỏ

B. gave away: tặng, cho, tiết lộ bí mật 1 cách vô ý

C. gave over: ngừng làm phiền

D. gave off: thải ra, nhả ra

Dịch nghĩa: Cô ấy đã từ bỏ làm công việc như một quản lý sự kiện để trở thành một thợ làm bánh tự làm chủ.

 

ADVERTISEMENT