logo
ADVERTISEMENT

My uncle tries to spend time playing with his children _______ he is very busy

Câu hỏi :

My uncle tries to spend time playing with his children _______ he is very busy

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
My uncle tries to spend time playing with his children although he is very busy

Đáp án B

My uncle tries to spend time playing with his children although he is very busy

Dịch nghĩa: Chú tôi cố gắng dành thời gian chơi với bọn trẻ mặc dù chú rất bận.

Xét các đáp án:

A. because of → Liên từ chỉ nguyên nhân, sau because of (bởi vì) là noun/noun phrase (DT/cụm DT), không phải clause (mệnh đề)

B. although → Liên từ chỉ sự đối lập, sau Although (mặc dù) = Even though = Though = In spite that là clause (mệnh đề)

C. despite → Liên từ chỉ sự đối lập, sau Despite (mặc dù) = In spite of là noun/noun phrase/V_ing (DT/cụm DT/V_ing), không phải clause (mệnh đề)

D. moreover → Liên từ để thêm thông tin hoặc nhấn mạnh, dịch cả câu: Chú tôi cố gắng dành thời gian chơi với bọn trẻ, hơn nữa chú rất bận. (không hợp lý)

ADVERTISEMENT