logo

He is good _______ swimming. He won the gold medal last year

Câu hỏi :

He is good _______ swimming. He won the gold medal last year

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
He is good at swimming. He won the gold medal last year

Đáp án D

He is good at swimming. He won the gold medal last year

Kiến thức về giới từ

Good at : giỏi về cái gì đó 

Anh ấy bơi giỏi bơi lội. Anh ấy đã giành được huy chương vàng năm ngoái.

icon-date
Xuất bản : 12/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023