logo
ADVERTISEMENT

Everything is going on well,______?

Câu hỏi :

Everything is going on well,______?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Everything is going on well, isn’t it?

Đáp án A

Everything is going on well, isn’t it?

Dịch nghĩa: “Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, phải không?”

Mệnh đề giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định. Chủ ngữ là  everything, động từ là is  thì thành lập hỏi đuôi sẽ dùng isn’t it

ADVERTISEMENT