logo
ADVERTISEMENT

The wedding day in Vietnam was _______ chosen by the parents of the groom

Câu hỏi :

The wedding day in Vietnam was _______ chosen by the parents of the groom.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
The wedding day in Vietnam was chosen by the parents of the groom

Chọn đáp án C

The wedding day in Vietnam was carefully chosen by the parents of the groom.

A. careless (adj): không cẩn thận

B. careful (adj): cẩn thận

C. carelessly (adv): cẩn thận

D. carefully (adv): cẩn thận

Động từ phải đi cùng với trạng từ.

Dịch nghĩa: Ngày cưới ở Việt nam được chọn cẩn thận bởi bố mẹ của chú rể.

ADVERTISEMENT