logo
ADVERTISEMENT

I won't buy that car because it has too much_______on it

Câu hỏi :

I won't buy that car because it has too much_______on it

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
I won't buy that car because it has too much wear and tear on it

Đáp án C

I won't buy that car because it has too much wear and tear on it

Kiến thức về thành ngữ

A. ups and downs: thăng trầm

B. odds and ends: đồ vật linh tinh, đầu thừa đuôi thẹo

C. wear and tear: hao mòn sau quá trình sử dụng

D. white lie: lời nói dối vô hại

Tạm dịch: Tôi sẽ không mua cái xe đó bởi vì nó có quá nhiều hao mòn.

ADVERTISEMENT