logo
ADVERTISEMENT

Câu 5 trang 60 SGK Tin học 8


Mục lục nội dung

 • Bài 7: Câu lệnh cặp
 • Bài 7: Câu lệnh cặp

  Câu 5 trang 60 SGK Tin học 8

  Các câu lệnh Pascal sau có hợp lệ không, vì sao?

  Mã PHP:

  a) for i:= 100 to 1 do writeln('A');

  b) for i:= 1.5 to 10.5 do writeln('A');

  c) for i= 1 to 10 do writeln('A');

  d) for i:=1 to 10 do; writeln('A');

  e) var x :real; begin for x:=1 to 10 do writeln('A'); end.

  Lời giải :

  a) Không hợp lệ vì giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối

  b) Không hợp lệ vì giá trị đầu và giá trị cuối không là các giá trị nguyên

  c) Không hợp lệ vì lệnh gán phải kí hiệu là := chứ không phải =

  d) Không hợp lệ vì sau từ khóa do không được phép có dấu chấm phấy ;

  e) Không hợp lệ, vì không x phải khai báo số nguyên !

  Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

  ADVERTISEMENT