logo
ADVERTISEMENT

Câu 7 trang 60 SGK Tin học 8


Mục lục nội dung

 • Bài 7: Câu lệnh cặp
 • Bài 7: Câu lệnh cặp

  Câu 7 trang 60 SGK Tin học 8

  Hãy sửa lại chương trình ở Ví dụ 5 để tính tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 không vượt quá N cho trước

  Lời giải :

  program Tinh_tong;

  var     N,i:integer;

            S:longint;

  begin

            write('Nhap so N = ');

            readln(N);

            S:= 0;

            for i:= 1 to N do                  

            if (i mod 3 = 0) then               

                  begin

   

                     S:= S+i;

                 end;

            writeln('Tong cua', N, 'so tư nhien dau tien S = ', S);

            readln;

  end.

  Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

  ADVERTISEMENT