logo

Câu 7 trang 60 SGK Tin học 8

Bài 7: Câu lệnh cặp

Câu 7 trang 60 SGK Tin học 8

Hãy sửa lại chương trình ở Ví dụ 5 để tính tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 không vượt quá N cho trước

Lời giải :

program Tinh_tong;

var     N,i:integer;

          S:longint;

begin

          write('Nhap so N = ');

          readln(N);

          S:= 0;

          for i:= 1 to N do                  

          if (i mod 3 = 0) then               

                begin

 

                   S:= S+i;

               end;

          writeln('Tong cua', N, 'so tư nhien dau tien S = ', S);

          readln;

end.

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8