logo
ADVERTISEMENT

Câu 6 trang 60 SGK Tin học 8


Mục lục nội dung

 • Bài 7: Câu lệnh cặp
 • Bài 7: Câu lệnh cặp

  Câu 6 trang 60 SGK Tin học 8

  Hãy mô tả thuật toán để tính tổng sau đây:

  A=11.3+12.4+13.5+…+1n(n+2)A=11.3+12.4+13.5+…+1n(n+2)

  Lời giải :

  Giải thuật tính tổng trên là :

  - Bước 1:Nhập số n

  - Bước 2:S<-0; i<-0;

  - Bước 3:i<-i+1;

  - Bước 4:Nếu i <= n thì S:=S+1/(i*(i+2)) nghĩa là công vào S = S+1/(i*(i+2)) và quay lại

  - Bước 5.Ngược lại thông báo kết quả và kết thúc thuật toán.

  Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

  ADVERTISEMENT