logo
ADVERTISEMENT

Cụm từ Salt and pepper nghĩa là gì?

Nghĩa của cụm từ "Salt and pepper"?

"Salt and pepper" nghĩa là gì | Khái niệm Tiếng Anh bổ ích

I. “Salt and pepper” nghĩa là gì?

- "Salt and pepper" có nghĩa là muối và hạt tiêu , cụm từ này thường được dùng để nói về tóc lốm đốm đen, trắng giống như màu muối tiêu, hay còn gọi là 'tóc muối tiêu' .

Example : 

+ Keanu Reeves sports a shaggy salt-and-pepper beard as he suits up to ride his motorcycle in Beverly Hills.

  Keanu Reeves để râu bờm xờm muối tiêu khi anh diện bộ đồ đi chơi mô tô ở Beverly Hills.
+ Her salt-and-pepper hair gave our teacher a look of distinction and authority.

  Mái tóc muối tiêu của cô ấy đã tạo cho cô giáo của chúng tôi một cái nhìn khác biệt và đầy uy  lực.


II. Cách sử dụng các từ nối trong Tiếng Anh

- Connectives (các từ nối): and, but, because, or, so, therefore, however có chức năng nối các từ, các mệnh đề, các câu lại với nhau.

1. And (và): dùng để thêm thông tin vào câu nói
EX: My hobbies are playing soccer and listening to music.

2. Because (bởi vì): dùng để chỉ nguyên nhân, luôn đứng trước mệnh đề phụ thuộc
EX: I failed in my exam because I didn’t study.

3. Therefore (do đó, cho nên): dùng để nêu lên kết quả của sự việc được nhắc đến trong câu trước đó
EX: I passed the test; therefore, my parents took me to the circus.

4. But (nhưng): dùng để nêu lên hai thông tin đối ngược nhau
EX; I want other car but I have no money.

5. Or (hoặc): dùng để giới thiệu một khả năng khác
EX: Would you like tea or coffee?

6. So (do đó, cho nên, vì vậy): dùng để chỉ kết quả, hệ quả, phía trước so luôn có dấu phẩy ngăn cách
EX: It’s raining, so I’ll stay home and read.

7. However (tuy nhiên): dùng để giới thiệu một sự việc có ý nghĩa trái ngược với sự việc được nhắc trước đó
EX: I feel sleepy, however, I must finish the report.

ADVERTISEMENT