logo
ADVERTISEMENT

Cụm từ Branch out nghĩa là gì?

Nghĩa của cụm từ "Branch out"?

"Branch out" nghĩa là gì | Khái niệm Tiếng Anh bổ ích

1. Branch out nghĩa là gì?

    Branch out có nghĩa là mở thêm nhánh, hoặc có thể hiểu là làm theo cách khác . Về mặt kinh tế Branch out có nghĩa là mở rộng kinh doanh, mở rộng chi nhánh: bỏ ra nhiều vốn để mở rộng thêm các hoạt động sản xuất kinh doanh chấp nhận rủi ro.

Example :

- The supermarkets have BRANCHED OUT into banking.

   Siêu thị đã đi vào kinh doanh thêm lĩnh vực ngân hàng.

- If you want to get a better programming job, you might need to branch out to other languages.

   Nếu bạn muốn có một công việc lập trình tốt hơn, bạn có thể cần phải chuyển sang các ngôn ngữ khác.


2. Định nghĩa của chi nhánh trong Tiếng Anh

branch /brɑ:ntʃ/

* danh từ
- cành cây
- nhánh (sông); ngả (đường)...
=a branch of a river+ một nhánh sông
- chi (của một dòng họ...); chi nhánh (ngân hàng...); ngành (sản xuất; mậu dịch...)
!root and branch
- (xem) root

* nội động từ
- ((thường) + out, forth) đâm cành, đâm nhánh
- phân cành, chia ngã
=the road branches here+ ở chỗ này đường chia ra nhiều ngã
!to branch off (away)
- tách ra, phân nhánh
!to branch out
- bỏ nhiều vốn ra kinh doanh; mở rộng các chi nhánh ‘Branch’ có cấu trúc là 

→ ‘branch + of + N’ đối với danh từ

             → ‘branch + with/off’ đối với động từ

Ví dụ:

+ There isn’t a branch of that store in this town. Therefore, I had to order that dress on its websites. 

  Không có chi nhánh nào của cửa hàng đó trong thị trấn này. Vì vậy, tôi đa phải đặt cái váy này ở trên trang web của họ.


3. Từ đồng nghĩa với ‘BRANCH’ - ’LIMB’

 Định nghĩa: chỉ 1 cái tay hoặc chân của người hoặc động vật, 1 nhánh cây lớn
 Ví dụ: 

+  After a serious accident, Max was injured to his lower limbs.

   Sau một tai nạn nghiêm trọng, Max bị thương ở chi dưới.

+  A 6-year-old child in Ha Noi died yesterday when she was struck by a falling limb from a large oak tree.

   Một cháu bé 6 tuổi ở Hà Nội đã tử vong hôm qua khi bị cây sồi lớn rơi trúng chân tay.

ADVERTISEMENT