logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

- Soạn Kinh tế pháp luật 11 Cánh Diều Bài 12


1. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc


a. Pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc

- Các dân tộc được coi là bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trong mọi lĩnh vực của đời sống.

- Về chính trị, các dân tộc được phép làm chủ đất nước và tham gia vào bộ máy nhà nước.

- Về kinh tế, các dân tộc được cung cấp cơ hội và điều kiện phát triển kinh tế.

- Về văn hoá và giáo dục, các dân tộc được giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của mình, cũng như được bình đẳng trong giáo dục.

- Mỗi dân tộc có trách nhiệm tôn trọng quyền của các dân tộc khác và giúp đỡ các dân tộc khác cùng phát triển, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc.

- Mọi hành vi kì thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc đều bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.


b. Ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các dân tộc

- Quyền bình đẳng giữa các dân tộc góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; thu hẹp khoảng cách giữa các dân tộc; củng cố, phát huy truyền thống dân tộc.

Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

2. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo


a. Pháp luật về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

- Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là công nhận tôn giáo bình đẳng về quyền và nghĩa vụ pháp lý.

- Tôn giáo và không tôn giáo đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, phải tôn trọng nhau.

- Các tổ chức tôn giáo được công nhận có quyền bình đẳng trong hoạt động tôn giáo và sở hữu tài sản hợp pháp.

- Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, đối xử bình đẳng giữa các tôn giáo và nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tôn giáo để phá hoại đoàn kết dân tộc.

- Công dân cần tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tham gia các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.


b. Ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo ảnh hưởng tích cực đến lòng yêu nước và tình đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp cho dân tộc Việt Nam. Điều này là cơ sở quan trọng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ xã hội chủ nghĩa Tổ quốc Việt Nam.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều

- Soạn Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều

- Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều

- Trắc nghiệm Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploi giai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT