logo
ADVERTISEMENT

He was very tired but he kept on working


Câu hỏi: He was very tired but he kept on working.

A. Despite he was very tired, he kept on working.

B. In spite of he was very tired, he kept on working.

C. Though his tiredness, he kept on working.

D. Although he was very tired, he kept on working.

Trả lời

Đáp án đúng: D. Although he was very tired, he kept on working.

He was very tired but he kept on working = Although he was very tired, he kept on working.

(Tạm dịch: Anh ấy rất mệt nhưng anh ấy vẫn tiếp tục làm việc)

>>> Tham khảo: Advantages of being a working mother


Giải thích của giáo viên Toploigiai về việc chọn đáp án D

Trong câu sử dụng các cấu trúc liên từ Despite, In spite of, Although. Ta đi xét từng đáp án

Đáp án A và B: Ta có cấu trúc: Despite/In spite of + Noun/Noun Phrase/V-ing, S + V + … => phương án A và B sai ngữ pháp loại

Đáp án C: Ta có cấu trúc: Though + S + V (chia theo thì thích hợp) => phương án C sai ngữ pháp loại

Đáp án D: Ta có: Although + S + V (chia theo thì thích hợp) => phương án D chính xác nhất

Dịch: Although he was very tired, he kept on working ( Mặc dù anh ấy mệt nhưng anh ấy vẫn tiếp tục làm việc)

Kiến thức tham khảo về cấu trúc although, though, even though, despite, in spite of trong Tiếng Anh

Although, Though, Even though, In spite of, Despite là các liên từ (từ để nối/ conjunction) diễn tả sự đối lập giữa hai vế câu trong Tiếng Anh. Mặc dù năm liên từ trên về mặt ngữ nghĩa giống nhau nhưng xét về mặt công thức thì chia chúng thành 2 nhóm như sau:

-  Although, Though, Even though

Cấu trúc: Although/ though/ even though + S + V (chia theo thì thích hợp)

Ví dụ:

+ He still chases after Anna even though he knows she doesn’t like him.

(Anh vẫn đuổi theo Anna dù biết cô không thích anh.)

+ Although your parents won’t let him, he still goes out with you.

(Mặc dù bố mẹ không cho phép nhưng anh ta vẫn ra ngoài với bạn.)

Lưu ý:  Cả 3 liên từ đều có thể đứng ở đầu hoặc giữa câu. Khi sử dụng chúng ở đầu câu, phải thêm dấu “,” khi kết thúc mệnh đề

- Despite và In spite of

Despite và In spite of đều mang nghĩa là “mặc dù” giống cấu trúc Although, Though và Even though. Tuy nhiên giữa chúng có sự khác biệt về mặt ngữ pháp.

Cấu trúc

Despite/In spite of + Noun/Noun Phrase/V-ing, S + V + …

Ví dụ:

+ Despite the narrow streets, many people drive cars in this city. (Bất chấp đường phố chật hẹp, nhiều người lái xe ô tô trong thành phố này.)

+ In spite of the high prices, my son insisted on going to the movies. (Bất chấp giá cao, các con trai tôi vẫn nhất quyết đi xem phim.)

He was very tired but he kept on working

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về mệnh đề Although/Despite trong Tiếng Anh

Câu 1.  Because the medical care is improved, we live healthier.

A. Because of the medical care is improved, we live healthier

B. Because of the improvement of the medical care, we live healthier.

C. Despite the improvement of the medical care, we live healthier.

D. B & C are correct.

Đáp án: B

Câu 2. Although he is rich, he feels unhappy.

A. He feels unhappy because of his richness.

B. He feels unhappy, so he is rich.

C. Despite his richness, he feels unhappy.

D. He feels unhappy because he is rich.

Đáp án: C

Câu 3. People want to learn English because it is important.

A. Because of its importance, people want to learn English.

B. People want to learn English, so it is important.

C. Despite its importance, people want to learn English.

D. People want to learn English though it is important.

Đáp án: A

Câu 4. In spite of his hard work, he could not finish the job.

A. As hard as he work, he could not finish the job.

B. Despite he worked hard, he could not finish the job.

C. Though he worked hard, he could not finish the job.

D. Although hard work, he could not finish the job.

Đáp án C

Câu 5. Despite the fact that it rained, we enjoyed our trip.

A. Because of the rain, we enjoyed our trip.

B. Though it is raining, we enjoyed our trip.

C. Despite of the heavy rain, we enjoyed our trip.

D. Though it rained, we enjoyed our trip.

Đáp án D

-------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn trả lời câu hỏi "He was very tired but he kept on working" và cung cấp kiến thức về mệnh đề Although/Despite trong Tiếng Anh. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt! 

ADVERTISEMENT