logo
ADVERTISEMENT

Culture has a strong influence on nonverbal communication

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5.

( Đọc đoạn văn sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra từ hoặc cụm từ chính xác phù hợp nhất với mỗi ô trống được đánh số từ 1 đến 5.)

Culture has a strong influence on non-verbal communication. Even the simple act of looking someone in the eye is not at all that simple. In the USA, Americans are (1)                  to look directly at people when speaking to them. It shows interest in what they are saying and is thought to carry a (2)         of honesty. Meanwhile, in Japan and Korea, people avoid long periods of  eye contact. It is considered more polite to look to the side during a conversation. The Lebanese, (3)                     , stand close together and look intensely into each other's eyes. The action shows sincerity and gives people a better sense of what their counterparts want.Given such differences with even the most common expressions, people (4)                   travel or work abroad have a real need to learn the other culture's body language. People tend to be unaware of the messages they are sending to others. So, it is (5)                to consider your own body language before dealing with people from other cultures. Knowing about the body language of friends, clients, and colleagues can be very helpful in improving understanding and avoiding miscommunication.

(Source: Reading Fusion 1 by Andrew E. Bennett)

>>> Tham khảo: Culture is the lens with which we evaluate everything around us

culture has a strong influence on nonverbal communication

Câu 1:

A. opposed           

B. assisted   

C. encouraged

D. forbidden

Trả lời: 

Đáp án C

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

A. to be opposed: bị phản đối

B. to be assisted: được hỗ trợ

C. to be encouraged: được khuyến khích          

D. to be forbidden: bị cấm                                  

In the USA, Americans are (1) encouraged to look directly at people when speaking to them.

Tạm dịch: Ở Mỹ, người Mỹ được khuyến khích nhìn thẳng vào mọi người khi nói chuyện với họ.

Chọn C

Câu 2:

A. taste     

B. touch

C. sound 

D. sense

Trả lời: 

Đáp án D

Kiến thức từ vựng:

A. taste (n/v): hương vị/ nếm thử

B. touch (v/n): chạm vào/ cái chạm

C. sound (n/v): âm thanh/ nghe có vẻ

D. a sense of sth: cảm giác của sth

Căn cứ vào nghĩa và cách dùng để chọn đáp án D - sense.

Thông tin: “It shows interest in what they are saying and is thought to carry a sense of honesty”: Điều này cho thấy sự hứng thú về những điều người đối diện đang nói và cũng được coi là mang một cảm giác chân thật.

Câu 3: 

A. moreover

B. in addition 

C. therefore 

D. in contrast

Trả lời: 

Đáp án C

Kiến thức từ vựng

A. moreover (adv nối): thêm nữa

B. in addition (cụm giới từ): ngoài ra

C. therefore (adv nối): thế nên/ vậy nên

D. in contrast (cụm giới từ): ngược lại

Căn cứ vào nghĩa để chọn đáp án C - in contrast.

Thông tin: “Meanwhile, in Japan and Korea, people avoid long periods of eye contact. It is considered more polite to look to the side during a conversation. The Lebanese, in contrast, stand close together and look intensely into each other's eyes.”  Trong khi đó, ở Nhật Bản và Hàn Quốc, mọi người tránh việc nhìn vào mắt nhau quá lâu. Việc nhìn sang hướng khác trong cuộc nói chuyện được coi là lịch sự. Ngược lại, người Lebanon đứng cạnh nhau và nhìn chăm chằm vào mắt nhau.

Câu 4:

A. where   

B. which     

C. whose 

D. who

Trả lời: 

Đáp án D

Kiến thức về mệnh đề quan hệ

A. where (adv): trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, làm trạng ngữ trong mệnh đề quan hệ

B. which (pro): đại từ quan hệ chỉ vật, làm chủ ngữ và tân ngữ trong mệnh đề quan hệ

C. whose (det): định từ quan hệ chỉ sở hữu cho cả người và vật, theo sau nó luôn là một danh từ

D. who (pro): đại từ quan hệ chỉ người, làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ

Câu hỏi ngữ pháp về mệnh đề quan hệ. Trong bài cho mệnh đề quan hệ đứng sau “people” (chỉ người), nên chỉ còn có thể chọn được đáp án D - Who.

Thông tin: “Given such differences with even the most common expressions, people who travel or work abroad have a real need to learn the other culture's body language”. Với những sự khác biệt kể cả trong những biểu cảm phổ biến nhất đó, những người thường xuyên đi lại hoặc làm việc ở nước ngoài thực sự cần phải học về ngôn ngữ cơ thể của các nền văn hóa khác

Câu 5:

A. usefulness       

B. useful

C. useless

D. used

Trả lời: 

Đáp án B

Kiến thức từ vựng

A. usefulness (n): sự hữu ích     

B. useful (adj): có ích

C. useless (adj): vô dụng

D. used (adj) : đã qua sử dụng/ trở nên quen thuộc

So, it is (5)  useful to consider your own body language before dealing with people from other cultures.

Tạm dịch: Vì vậy, sẽ hữu ích để xem xét ngôn ngữ cơ thể của bạn trước khi giao tiếp với những người từ các nền văn hóa khác.

Dịch bài đọc:

Văn hóa có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giao tiếp phi ngôn ngữ. Ngay cả hành động đơn giản là nhìn vào mắt ai đó cũng không đơn giản. Ở Mỹ, người Mỹ được khuyến khích nhìn thẳng vào mọi người khi nói chuyện với họ. Điều đó cho thấy sự quan tâm đến những gì họ đang nói và được cho là mang một cảm giác trung thực. Trong khi đó, tại Nhật Bản và Hàn Quốc, mọi người tránh tiếp xúc bằng mắt trong thời gian dài. Sẽ lịch sự hơn khi nhìn sang một bên trong một cuộc trò chuyện. Ngược lại, người Lebanon đứng sát nhau và nhìn sâu vào mắt nhau. Hành động đó thể hiện sự chân thành và giúp người ta hiểu rõ hơn những gì đối tác của họ muốn. Do sự khác biệt như vậy với ngay cả những biểu hiện phổ biến nhất, những người đi du lịch hoặc làm việc ở nước ngoài có nhu cầu thực sự học ngôn ngữ cơ thể của nền văn hóa khác. Mọi người có xu hướng không biết về những thông điệp mà họ đang gửi cho người khác. Vì vậy, rất hữu ích để xem xét ngôn ngữ cơ thể của riêng bạn trước khi tiếp xúc với những người từ các nền văn hóa khác. Hiểu về ngôn ngữ cơ thể của bạn bè, khách hàng và đồng nghiệp có thể rất hữu ích trong việc cải thiện sự hiểu biết và tránh được những sự nhầm lẫn trong giao tiếp.

>>> Tham khảo: Culture vulture nghĩa là gì?

-----------------------------

Như vậy, qua bài viết Toploigiai đã giải đáp bài đọc hiểu "culture has a strong influence on nonverbal communication". Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích trong học tập, chúc bạn học tốt! 

Loạt bài Giáo viên hay nhất

ADVERTISEMENT