logo
ADVERTISEMENT

I put your keys in the drawer

Choose the best answer for each of the following questions.

(Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau)


Câu hỏi: I put your keys in the drawer ____________ they cannot get lost.

A. because

B. let alone

C. instead of

D. so that

Trả lời

Đáp án D. So that

I put your keys in the drawer so that they cannot get lost.

(Tạm dịch: tôi cất chìa khóa của bạn vào ngăn kéo để chúng không bị mất.)

Giải thích của giáo viên Top lời giải về việc chọn đáp án D

Ta có

A. because : bởi vì

B. let alone: chưa kể đến

C. instead of: thay vì

D. so that: để, vì thế

=> Phương án D phù hợp về nghĩa nhất

>>> Tham khảo: Phân biệt So that và In order that


Kiến thức tham khảo về các liên từ trong Tiếng Anh

a. Because: mang nghĩa bởi vì dùng để chỉ nguyên nhân của sự việc, hành động.

Cấu trúc: Because + S + V + (O).

Ví dụ:

- I don't like her because she is mean and arrogant. (Tôi không thích cô ấy vì cô ấy xấu tính và kiêu ngạo.)

- Her key was lost because her children had dropped it on the road. (Chìa khóa của bà bị mất do các con bà đánh rơi trên đường.)

- I like this picture because it's beautiful. (Tôi thích bức tranh này vì nó đẹp.)

b. Let alone … : mang nghĩa là huống hồ là, nói gì đến… (nhấn mạnh không làm việc gì)

Ví dụ:

- I’ve never used telephone. Let alone smartphone (Tôi còn chưa bao giờ sử dụng điện thoại chớ nói gì đến điện thoại thông minh)

- Visitors can hardly find the products they want, let alone purchase them. (Những người khách hầu như không thể tìm được sản phẩm họ muốn, nói chi là mua chúng.)

c. instead of: được coi là một giới từ, mang nghĩa “thay vì, thay cho”.

Ví dụ:

- Adam decided to do homework instead of go out with his friends. (Adam quyết định làm bài tập về nhà thay vì đi ra ngoài với đám bạn của anh ấy.)

- I want to eat apples instead of bananas. (Tôi muốn ăn táo hơn thay vì ăn chuối.)

- Instead of cosmetic, i will buy a new house for you. (Thay vì mỹ phẩm, anh sẽ mua một căn nhà mới cho em.)

d. So that: dùng để diễn tả mục đích "để mà, để"

Ví dụ:

- I study hard so that I will pass the exam. (Tôi học hành chăm chỉ để có thể làm được bài kiểm tra.)

- My friend hides the keys so that I can’t go home. (Bạn tôi giấu chùm chìa khoá để tôi không thể về nhà).

I put your keys in the drawer

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về liên từ trong Tiếng Anh

Câu 1. The current online shopping mall is so disorganized that visitors can hardly find the products they want, ——— purchase them.

A. no less than

B. let alone

C. more or less

D. so much

Đáp án B

Câu 2. Since Mr. Kim has a very tight schedule this morning, he will go to this morning’s conference ——— no other marketing manager is able to.

A. so as to

B. only if

C. rather than

D. in order that

Đáp án B

Câu 3. _______ his injuries, he bears no animosity towards his attackers.

A. Because of

B. But for

C. In spite of

D. Without

Đáp án C

Câu 4. I'll see you after the show and give you £20 for the tickets, or _______ much they cost.

A. whatever

B. nevertheless

C. besides

D. however

Đáp án D

Câu 5. Mai worked hard, ______ she passed her exam.

A. so

B. although

C. because

D. though

Đáp án A

Trên đây chúng tôi đã giải đáp câu hỏi " I put your keys in the drawer so that they cannot get lost". Bài viết đã giải thích chi tiết và kèm theo các câu hỏi trắc nghiệm về liên từ trong Tiếng Anh giúp bạn học tập tốt hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi! 

 

ADVERTISEMENT