logo

Most parents want their sons and daughters to have equal

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the answer to each of the question.

(Đọc đoạn văn sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D để chỉ ra câu trả lời cho mỗi câu hỏi.)

Most parents want their sons and daughters to have equal chances of success when they grow up. Today, equality of the sexes is largely mandated by public policy and law. However, old-fashioned ideas and a lot of prejudice are still part of our culture and present challenging questions for parents.

Gender stereotypes are rigid ideas about how boys and girls should behave. We all know what these stereotypes are: A "feminine" girls should be insecure, accommodating and a little illogical in her thinking. A "masculine" boy should be strong, unemotional, aggressive, and competitive. How are children exposed to these stereotypes? According to the researchers David and Myra Sadker of the American University of Washington, D.C., boys and girls are often treated differently in the classroom. They found out that when boys speak, teachers usually offer constructive comments, when girls speech, teachers tend to focus on the behavior. It's more important how the girls act rather than what they say.

The emphasis on differences begins at birth and continues throughout childhood. For example, few people would give pink baby's clothes to a boy or a blue blanket to a girl. Later, many of us give girls dolls and miniature kitchenware, while boys receive action figures and construction sets. There's nothing wrong with that. The problem arises when certain activities are deemed appropriate for one sex but not the other. According to Heather J. Nicholson, Ph.D., director of the National Resource Center for Girls, Inc., this kind of practice prevents boys and girls from acquiring important skills for their future lives.

"The fact is," says Nicholson, "that society functions as a kind of sorting machine regarding gender. In a recent survey, fifty-eight percent of eighth-grade girls but only six percent of boys earned money caring for younger children. On the other hand, twenty-seven percent of boys but only three percent of girls earned money doing lawn work". If we are serious about educating a generation to be good workers and parents, we need to eliminate such stereotypes as those mentioned previously.

Gender stereotypes inevitably are passed to our children. However, by becoming aware of the messages our children receive, we can help them develop ways to overcome these incorrect ideas. To counteract these ideas, parents can look for ways to challenge and support their children, and to encourage confidence in ways that go beyond what society's fixed ideas about differences of sext are.

>>> Tham khảo: Although my parents are busy at work

Most parents want their sons and daughters to have equal

Câu 1: Which of the following could be the main idea of the passage?

A. Deep-seated stereotypes about genders and their effects.

B. Different prejudice about how girls and boys should behave and be treated.

C. The role of culture in the behavior of different genders.

D. The influence of education and society on gender stereotypes.

Trả lời: 

Đáp án A       

Tạm dịch: Văn bản trên chủ yếu nói về vấn đề gì?

A. Những định kiến lâu đời về giới tính và các tác động của nó.

B. Những định kiến khác nhau về việc con trai và con gái nên cư xử và được đối xử   như thế nào.

C. Vai trò của văn hóa trong cách cư xử của các giới tính khác nhau.

D. Ảnh hưởng của giáo dục và xã hội lên định kiến về giới tính.

Thông tin đoạn 1 “Most parents want their sons and daughters to have equal chances of success when they grow up. Today, equality of the sexes is largely mandated by public policy and law. However, old-fashioned ideas and a lot of prejudice are still part of our culture and present challenging questions for parents.”

(Hầu hết cha mẹ nào cũng muốn con trai và con gái họ có cơ hội thành công như nhau khi chúng trưởng thành. Ngày nay, sự bình đẳng về giới tính đã được quy định rộng rãi trong các chính sách công và luật pháp. Tuy nhiên, những tư tưởng lạc hậu và nhiều định kiến vẫn là một phần trong văn hóa của chúng ta và đặt ra nhiều thách thức cho các bậc cha mẹ).

Câu 2: According to the second passage, David and Myra Sadker of the American University of Washington, D.0 found that _______.

A. schoolboys and schoolgirls are treated equally in the classroom.

B. teachers often concentrate on boys’ behavior and girls’ manners.

C. boys are commented usefully whereas girls are paid attention to behavior.

D. girls are taught to be insecure, accommodating and illogical while boys are strong, unemotional, aggressive, and competitive.

Trả lời: 

Đáp án C 

Tạm dịch: Theo đoạn văn số 2, David và Myra Sadker ở trường Đại học Washington, D.C của Mỹ đã phát hiện ra rằng ________.

A. Học sinh nam và học sinh nữ được đối xử 1 cách bình đẳng trong lớp   học.

B. Giáo viên thường tập trung vào hành vi ứng xử của học sinh nam và cách cư xử của học   sinh nữ.

C. Học sinh nam thường được nhận xét 1 cách xây dựng trong khi học sinh nữ được chú ý về hành vi ứng xử.

D. Học sinh nữ được dạy phải khép nép, hay giúp đỡ và phi logic trong khi học sinh nam phải mạnh mẽ, không bị chi phối bởi cảm xúc, hăng hái và cạnh tranh.

Thông tin đoạn 2: “According to the researchers David and Myra Sadker of the American University of Washington, D.C., boys and girls are often treated differently in the classroom. They found out that when boys speak, teachers usually offer constructive comments, when girls speech, teachers tend to focus on the behavior. It’s more important how the girls act rather than what they say.”

(Theo các nhà nghiên cứu David và Myra Sadker ở trường Đại học Washington, D.C của Mỹ, học  sinh nam và học sinh nữ thường được đối xử khác nhau trong lớp học. Họ phát hiện ra rằng khi học sinh nam phát biểu, giáo viên thường đưa ra các nhận xét mang tính xây dựng, còn khi học sinh nữ  phát biểu, giáo viên có khuynh hướng tập trung vào hành vi ứng xử. Việc học sinh nữ thể hiện như    thể nào quan trọng hơn những gì họ  nói).

Câu 3: What does the word "that" in paragraph 3 refer to?

A. The differences between boys and girls begin at birth and continue throughout childhood.

B. People often give pink clothes to a boy and a blue blanket to a girl.

C. Many people give girls dolls and miniature kitchen and boys receive action figures and construction sets when they were born.

D. People give different genders of children distinct kinds of presents or clothes.

Trả lời: 

Đáp án D

Tạm dịch: Từ “that” trong đoạn 3 để cập đến điều gì?

A. Sự khác biệt giữa con trai và con gái bắt đầu lúc mới sinh và tiếp tục xuyên suốt thời thơ ấu.

B. Mọi người thường tặng quần áo màu hồng cho bé trai và chăn màu xanh cho bé gái.

C. Nhiều người tặng bé gái búp bê và đồ làm bếp thu nhỏ và bé trai được nhận nhân vật hoạt hình và đồ chơi xây dựng khi chúng mới sinh ra.

D. Mọi người tặng các đứa trẻ có giới tính khác nhau các loại quà tặng hay quần áo khác nhau.

Thông tin đoạn 3: “The emphasis on differences begins at birth and continues throughout childhood. For example, few people would give pink baby’s clothes to a boy or a blue blanket to a girl. Later, many of us give girls dolls and miniature kitchenware, while boys receive action figures and construction sets. There's nothing wrong with that.”

(Sự khác biệt được nhấn mạnh từ khi trẻ mới sinh ra và tiếp diễn xuyên suốt thời thơ ấu. Ví dụ, ít ai lại tặng quần áo sơ sinh màu hồng cho bé trai hay chăn màu xanh dương cho bé gái. Sau này, nhiều người trong chúng ta tặng bé gái búp bê và đồ làm bếp thu nhỏ, trong khi bé trai được nhận nhân vật hoạt hình và đồ chơi xây dựng. Điều đó không có gì là sai cả).

Câu 4: The word "deemed" in paragraph 3 is closest in meaning to............

A. celebrated

B. supposed

C. designed

D. established

Trả lời: 

Đáp án B

Tạm dịch: Từ “deemed” trong đoạn 3 gần nghĩa nhất với từ ___________.

A. Được tổ chức                                                  

B. Được cho là

C. Được thiết kế                                                  

D. Được thiết lập

Từ đồng nghĩa: deemed (được cho là) = supposed

“The problem arises when certain activities are deemed appropriate for one sex but not the other.” (Vấn đề nảy sinh khi một số hoạt động cụ thể được cho là chỉ phù hợp cho 1 giới mà không dành cho giới còn lại).

Câu 5: According to the passage, which of the following is UNTRUE about gender stereostypes?

A. Male and female children are expected to behave the same as what adults think they should.

B. The distinctions in treatment to boys and girls commence when they were given birth.

C. Its beneficial for children to practice fundamental skills if they are treated unequally quite early

D. Children are differently treated not only at homes but also at schools.

Trả lời: 

Đáp án C

Tạm dịch:  Theo đoạn văn, câu nào sau đây là không đúng về những định kiến giới  tính?

A. Trẻ em trai và gái được cho là phải ứng xử như những gì mà người lớn nghĩ là chúng nên làm.

B. Sự khác biệt trong cách đối xử với bé trai và bé gái bắt đầu khi chúng vừa được sinh ra.

C. Trẻ em rất có lợi trong việc thực hành các kĩ năng cơ bản nếu chúng được đối xử một cách không công bằng từ khi còn khá nhỏ.

D. Trẻ em được đối xử một cách khác nhau không chỉ ở nhà mà còn ở trường. Từ khóa: untrue/ gender stereotypes

Thông tin trong bài văn:

   – “Gender stereotypes are rigid ideas about how boys and girls should behave.” (Các định kiến giới tính là những tư tưởng khắt khe về cách con trai và con gái nên cư xử như thế  nào).

   – “According to the researchers David and Myra Sadker of the American University of Washington, D.C., boys and girls are often treated differently in the classroom.” (Theo các nhà nghiên cứu David  và Myra Sadker ở trường Đại học Washington, D.C của Mỹ, học sinh nam và học sinh nữ thường   được đối xử khác nhau trong lớp học).

   – “The emphasis on differences begins at birth and continues throughout childhood.” (Sự khác biệt được nhấn mạnh từ khi trẻ mới sinh ra và tiếp diễn xuyên suốt thời thơ  ấu.)

   – “The problem arises when certain activities are deemed appropriate for one sex but not the other. According to Heather J. Nicholson, Ph.D., director of  the National Resource Center for Girls, lnc.,  this kind of  practice prevents boys and girls from acquiring important skills for their future lives.” (Vấn đề nảy sinh khi một số hoạt động cụ thể được cho là chỉ phù hợp cho 1 giới mà không dành cho giới còn lại. Theo tiến sĩ Heather J. Nicholson, giám đốc trung tâm Tài nguyên quốc gia dành cho nữ, Inc, các hoạt động này ngăn cản bé trai và bé gái trong việc tiếp thu các kĩ năng quan trọng cho cuộc sống trong tương lai của chúng).

>>> Tham khảo: The interviews with parents

-------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng bạn giải đáp chi tiết bài đọc hiểu " Most parents want their sons and daughters to have equal..." Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình học tập cũng như làm việc.

icon-date
Xuất bản : 18/10/2022 - Cập nhật : 18/10/2022