logo
ADVERTISEMENT

Cho khối lăng trụ ABC.A′B′C′ có thể tích bằng V

Câu hỏi :

Cho khối lăng trụ ABC.A′B′C′ có thể tích bằng V. Các điểm M, N,P lần lượt thuộc các cạnh AA′, BB′, CC′ sao cho AM/AA′ =1/2',BN/NB′=CP/PC′= 2. Thể tích V′ của khối đa diện ABC.MNP là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Cho khối lăng trụ ABC.A′B′C′ có thể tích bằng V

Công thức về tỉ số thể tích của khối lăng trụ ABC.A′B′C′ có D ∈ AA′, E ∈ BB′, F ∈ CC′ sao cho:

Cho khối lăng trụ ABC.A′B′C′ có thể tích bằng V

Ta có: AM/AA′ = 1/2, BN/BB′ = CP/CC′ = 2/3.

Áp dụng công thức ta được:

Cho khối lăng trụ ABC.A′B′C′ có thể tích bằng V
ADVERTISEMENT