logo

Có 3 viên bi đen khác nhau, 4 viên bi đỏ khác nhau, 5 viên bi xanh khác nhau

Câu hỏi :

Có 3 viên bi đen khác nhau, 4 viên bi đỏ khác nhau, 5 viên bi xanh khác nhau. Số cách để sắp xếp các viên bi thành một dãy sao cho các viên bi cùng màu ở cạnh nhau là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Số cách hoán đổi vị trí 3 viên bi đen là 3!, số cách hoán đổi vị trí 4 viên bi đỏ là 4!, số cách hoán đổi vị trí 5 viên bi xanh là 5!. Vì các bi cùng màu ở cạnh nhau nên các viên cùng màu có thể coi là 1 viên bi, vậy ta cần sắp xếp vị trí của 3 viên bi màu đen, đỏ và xanh, có 3! cách.

Vậy số cách sắp xếp thỏa mãn là 3!.3!.4!.5!.

icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 02/02/2023