logo
ADVERTISEMENT

Sau khi chạy một chiến dịch giảm giá 10% để kích thích mua sắm, một cửa hàng thống kê được lượng hàng bán được tăng 30%

Câu hỏi :

Sau khi chạy một chiến dịch giảm giá 10% để kích thích mua sắm, một cửa hàng thống kê được lượng hàng bán được tăng 30%. So với trước khi chạy chiến dịch thì doanh thu cửa hàng đã tăng bao nhiêu phần trăm?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Giá mới so với giá cũ là: 100% − 10% = 90%.

Lượng hàng bán được sau giảm giá so với khi chưa giảm giá là: 100% + 30% = 130%.

Số tiền thu được sau khi giảm giá so với trước khi giảm giá là: 90%.130% = 117%.

Vậy so với trước khi giảm giá thì doanh thu của cửa hàng tăng: 117% − 100% = 17%.

ADVERTISEMENT