logo

Cho một số tự nhiên có hai chữ số với chữ số hàng chục nhỏ hơn 3 đơn vị so với chữ số hàng đơn vị và số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó

Câu hỏi :

Cho một số tự nhiên có hai chữ số với chữ số hàng chục nhỏ hơn 3 đơn vị so với chữ số hàng đơn vị và số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó. Số đó là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Gọi số cần tìm có dạng:

Cho một số tự nhiên có hai chữ số với chữ số hàng chục nhỏ hơn 3 đơn vị so với chữ số hàng đơn vị và số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

Cho một số tự nhiên có hai chữ số với chữ số hàng chục nhỏ hơn 3 đơn vị so với chữ số hàng đơn vị và số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó

Vậy số đó là 36.

icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 02/02/2023