logo

Một chiếc hộp hình hộp chữ nhật không nắp được làm từ một mảnh bìa kích thước 20cm x 30cm bằng cách cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau

Câu hỏi :

Một chiếc hộp hình hộp chữ nhật không nắp được làm từ một mảnh bìa kích thước 20cm × 30cm bằng cách cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau. Diện tích phần đáy hộp bằng 200cm2. Chiều cao của chiếc hộp là

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Một chiếc hộp hình hộp chữ nhật không nắp được làm từ một mảnh bìa kích thước 20cm 30cm bằng cách cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau

Gọi x(cm, 0 < x < 10) là độ dài mỗi cạnh mỗi hình vuông ở góc. Theo hình vẽ ta thấy phần tô màu đậm là đáy của hộp, 4 phần tô màu nhạt là 4 mặt bên của hộp suy ra x là chiều cao của hộp.

Ta có: (20 − 2x)(30 − 2x) = 200⇔ 4x2 − 100x + 400 = 0

Giải phương trình trên => x = 20(loại) hoặc x = 5(thỏa mãn)

Vậy chiều cao của chiếc hộp là 5cm.

icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 02/02/2023