logo
ADVERTISEMENT

Cho 3 nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng tương ứng là 3s1; 3s23p3; 3s23p5

Câu hỏi :

Cho 3 nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng tương ứng là 3s1; 3s23p3; 3s23p5. Phát biểu nào sau đây đúng?

 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

X, Y, Z lần lượt thuộc các ô thứ 11, 15 và 17 của bảng tuần hoàn. Z, Y, X lần lượt thuộc nhóm: VIIA, VA và IA của bảng tuần hoàn.

Vì 3 nguyên tố thuộc cùng 1 chu kì nên độ âm điện tăng dần X < Y < Z.

⇒ Phát biểu đúng: Z tạo được hợp chất khí với hiđro.

ADVERTISEMENT