logo
ADVERTISEMENT

Trộn 200 cm3 chất hữu cơ A với 900 cm3 khí oxi dư rồi đốt

Câu hỏi :

Trộn 200 cm3 chất hữu cơ A với 900 cm3 khí oxi dư rồi đốt. Thể tích hỗn hợp sau phản ứng là 1,2 lít. Sau khi cho hơi nước ngưng tụ thì còn 600 cm3, tiếp tục cho qua dung dịch KOH thì còn 200 cm3. Công thức phân tử của A là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

VH2O = 1200 − 600 = 600 cm3; VCO2 = 600 − 200 = 400 cm3; VO2 phản ứng = 900 − 200 = 700 cm3

Ta có sơ đồ:

Trộn 200 cm3 chất hữu cơ A với 900 cm3 khí oxi dư rồi đốt

Do 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O ⇒A không chứa nguyên tử oxi ⇒ A : CxHy

CxHy + (x + y/4)O2 → xCO2 +y/2H2O

⇒ 1/200 = x/400 = y/(2.600) ⇒ x = 2, y = 6 ⇒ A: C2H6.

ADVERTISEMENT