logo

Cho mạch điện như hình vẽ: R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có L = 1/πH

Câu hỏi :

Cho mạch điện như hình vẽ: R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có L = 1/πH. Khi mắc nguồn điện xoay chiều (100 V – 50 Hz) vào hai điểm A, C thì số chỉ của hai vôn kế như nhau và bằng

Cho mạch điện như hình vẽ: R = 100 ôm, cuộn dây thuần cảm có L

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Sau khi mắc nguồn điện xoay chiều tại hai điểm A và C, mạch điện được vẽ lại như sau:

Cho mạch điện như hình vẽ: R = 100 ôm, cuộn dây thuần cảm có L
icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 02/02/2023