logo
ADVERTISEMENT

Trong các từ Hán Việt sau, yếu tố “phong” nào có nghĩa là gió?

Câu hỏi :

Trong các từ Hán Việt sau, yếu tố “phong” nào có nghĩa là gió?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Ta căn cứ vào bài học “Từ Hán Việt” và từ điển Tiếng Việt để phân tích ý nghĩa từ “phong” trong các từ trên:

- Phong phú => “Phong” nghĩa là đa dạng, đầy đủ, nhiều.

- Tiên phong => “Phong” nghĩa là đứng hàng đầu, luôn đi đầu.

- Cuồng phong => “Phong” nghĩa là gió to, gió mạnh.

- Cao phong => "Phong nghĩa là đỉnh núi.

Vậy đáp án C là đáp án chính xác của yếu tố “phong” có nghĩa là gió.

ADVERTISEMENT