logo
ADVERTISEMENT

Các từ: “Bồ hóng, xà phòng, ti vi” là

Câu hỏi :

Các từ: “Bồ hóng, xà phòng, ti vi” là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Căn cứ vào bài học “Từ và cấu tạo từ trong Tiếng Việt”, chọn tiêu chí hình vị là căn cứ phân loại các từ trên. Ta thấy các từ trên là từ đơn đa âm.

Từ đơn đa âm hay từ đơn đa âm tiết là những từ được ghép với nhau bằng hai âm tiết không có nghĩa, ví dụ như tên phiên âm nước ngoài hay những từ ngăn cách nhau bằng dấu “-”.

ADVERTISEMENT