logo

She asked us to leave quietly so that we wouldn't disturb her

Câu hỏi :

She asked us to leave quietly so that we wouldn't disturb her.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Chọn đáp án D

Kiến thức: Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích

Giải thích:

in order to + V = so as to + V: để làm gì

in order not to + V = so as not to + V: để không làm gì

Tạm dịch: Cô ấy yêu cầu chúng tôi rời đi một cách yên lặng để không làm phiền cô ấy.

= Để tránh sự xáo trộn của chúng tôi, cô ấy yêu cầu chúng tôi lặng lẽ rời đi. Các phương án khác:

A. Để bị làm phiền, cô ấy yêu cầu chúng tôi lặng lẽ rời đi. => sai nghĩa

B. Để không làm phiền chúng tôi, cô ấy yêu cầu chúng tôi lặng lẽ rời đi. => sai nghĩa

C. Để không tránh sự xáo trộn của chúng tôi, cô ấy yêu cầu chúng tôi lặng lẽ rời đi. => sai nghĩa

icon-date
Xuất bản : 09/02/2023 - Cập nhật : 11/02/2023