logo

Nguyên tử R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np3. Trong hợp chất khí với hiđro thì hiđro chiếm 17,64% về khối lượng. R là  

Câu hỏi :

Nguyên tử R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np3. Trong hợp chất khí với hiđro thì hiđro chiếm 17,64% về khối lượng. R là                                                                                               

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Nguyên tử R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np3 → R thuộc nhóm VA

→ Hợp chất khí của R với H là RH3

Ta có: 

Nguyên tử R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np3

Vậy nguyên tố R là N.

icon-date
Xuất bản : 09/02/2023 - Cập nhật : 11/02/2023