logo
ADVERTISEMENT

People say that at least ten applicants have been selected for the job interview

Câu hỏi :

People say that at least ten applicants have been selected for the job interview.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Chọn đáp án D

Kiến thức: Câu bị động kép

Giải thích:

People + say + that + clause: Người ta đó nói rằng

= It is said that + clause

at least: ít nhất = no fewer than: không ít hơn

Tạm dịch: Mọi người nói rằng ít nhất 10 ứng viên được chọn để phỏng vấn việc làm.

= Được nói rằng có không ít hơn 10 người sẽ được phỏng vấn việc làm. Các phương án khác:

A. Mọi người nói rằng ít hơn 10 cuộc phỏng vấn việc làm đã được tổ chức cho đến nay. => sai nghĩa

B. Tôi nghe được rằng chỉ 10 người được chọn để phỏng vấn việc làm. => sai nghĩa

C. Được nói rằng có hơn 10 người quan tâm đến việc có một cuộc phỏng vấn việc làm. => sai nghĩa

ADVERTISEMENT