logo
ADVERTISEMENT

Helen made a lot of phone calls when she had come home

Câu hỏi :

Helen made a lot of phone calls when she had come home.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Chọn đáp án B

Kiến thức: Sự phối hợp thì

Giải thích:

Câu gốc diễn tả hành động về nhà trước “had come home” (thì quá khứ hoàn thành) rồi mới gọi điện sau “made a lot of phone calls” (quá khứ đơn)

2 vế có cùng chủ ngữ => có thể lược bỏ chủ ngữ ở mệnh đề chứa thì quá khứ hoàn thành: had P2 => having P2

Tạm dịch: Helen đã gọi điện rất nhiều khi đã về đến nhà.

= Đã về đến nhà, Helen gọi điện rất nhiều. Các phương án khác:

A. Đã gọi rất nhiều điện thoại, Helen về nhà. => sai nghĩa

C. Rất nhiều cuộc gọi điện thoại đã được Helen thực hiện khi cô ấy về nhà. (gọi trước khi về nhà) => sai nghĩa

D. Rất nhiều cuộc gọi điện thoại đã được gọi cho Helen khi cô ấy về nhà. => sai nghĩa

ADVERTISEMENT