logo

Trình bày xu hướng phát triển chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới

Câu hỏi: Trình bày xu hướng phát triển chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới. Liên hệ thực tiễn chăn nuôi ở địa phương em.

Trả lời:

Cách trả lời 1:

* Xu hướng phát triển chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới

+ Phát triển chăn nuôi bền vững: nền chăn nuôi bền vững về kinh tế về môi trường và về xã hội.

Xu hướng phát triển chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới
Chăn nuôi bò theo xu hướng chăn nuôi bền vững và chăn nuôi thông minh

Phát triển chăn nuôi bền vững phải đảm bảo về sự tăng trưởng ổn định về kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, đồng thời phải đảm bảo giữ gìn được môi trường sinh thái và lợi ích của vật nuôi. Trong chăn nuôi bền vững, tất cả các đối tượng trong hệ thống chăn nuôi đều được hưởng lợi, nhờ đó nền chăn nuôi sẽ phát triển ổn định và bền vững.

+ Chăn nuôi thông minh: nền chăn nuôi ứng dụng các công nghệ, thiết bị, giải pháp với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, giám sát toàn bộ quá trình chăn nuôi. 

Từ việc thông qua các thiết bị và hệ thống giám sát, người chăn nuôi sẽ nhanh chóng nắm được tinh hình của toàn bộ trang trại. Nhờ đó họ có thể tính toán, lên kế hoạch chăm sóc phù hợp nhằm mục đích nâng cao sản lượng và hiệu quả chăn nuôi.

* Liên hệ thực tiễn chăn nuôi ở địa phương em

Hiện nay ở địa phương phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn. Phát triển chăn nuôi bền vững đi đôi với đảm bảo về sự tăng trưởng ổn định về kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, đồng thời phải đảm bảo giữ gìn được môi trường sinh thái và lợi ích của vật nuôi. Đồng thời ứng dụng công nghệ cao vào phát triển chăn nuôi, nhằm kiểm soát chăn nuôi an toàn dịch bệnh; xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng công nghệ khí sinh học hay sử dụng men vi sinh. 

Xu hướng chăn nuôi thông minh chưa được nhiều địa phương áp dụng, xu hướng này được áp dụng phổ biến cho cái doanh nghiệp chăn nuôi với quy mô và số lượng lớn.

Cách trả lời 2:

- Xu hướng phát triển chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới là phát triển chăn nuôi bền vững và phát triển chăn nuôi thông minh:

+ Phát triển chăn nuôi bền vững là nền chăn nuôi bền vững về kinh tế về môi trường và về xã hội.

+ Chăn nuôi thông minh là nền chăn nuôi ứng dụng các công nghệ, thiết bị, giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lí cũng như quá trình chăn nuôi.

- Tại địa phương em đang phát triển chăn nuôi thep xu hướng chăn nuôi bền vững. Đó là sự chăn nuôi bền vững đảm bảo về sự tăng trưởng ổn định về kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Ngành chăn nuôi ngày càng được chú trọng phát triển để phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu thực phẩm cũng như xuất khẩu. 

icon-date
Xuất bản : 16/01/2023 - Cập nhật : 29/07/2023