logo
ADVERTISEMENT

Để được công nhận giống vật nuôi cần các điều kiện nào sau đây?

Câu hỏi: Để được công nhận giống vật nuôi cần các điều kiện nào sau đây?

STT

Điều kiện

1

Có đặc điểm ngoại hình và năng suất giống nhau

2

Cùng sống chung trong một địa bàn

3

Có tính di truyền ổn định

4

Vật nuôi phải sinh ra từ cùng bố mẹ

5

Có số lượng đủ lớn và địa bàn phân bố rộng

6

Vật nuôi cùng giống phải có chung nguồn gốc

7

Được Hội đồng Giống Quốc gia công nhận

Trả lời:

Để được công nhận giống vật nuôi cần các điều kiện sau:

Điều kiện để được công nhận giống vật nuôi
Giống bò sữa Hà Lan chứa đầy đủ các điều kiện để được công nhận giống vật nuôi

- Các vật nuôi trong cùng một giống phải được sinh ra từ cùng bố mẹ hay có chung nguồn gốc

- Có ngoại hình, năng suất giống nhau

- Có tinh di truyền ổn định

- Số lượng vật nuôi đủ lớn, phân bố rộng

- Giống vật nuôi được Hội đồng Giống Quốc gia công nhận

Vậy các ý 1, 3, 4, 5, 7 là các điều kiện để được công nhận giống vật nuôi

ADVERTISEMENT