logo
ADVERTISEMENT

So sánh quá trình sinh trưởng với quá trình phát dục ở vật nuôi

Câu hỏi: So sánh quá trình sinh trưởng với quá trình phát dục ở vật nuôi

Trả lời:

Cách trả lời 1:

* Sự giống nhau của quá trình sinh trưởng với quá trình phát dục ở vật nuôi

- Quá trình sinh trưởng và quá trình phát dục thống nhất với nhau, tạo nên sự phát triển chung của cơ thể. Hai quá trình này diễn ra đồng thời, đan xen, bổ sung, hỗ trợ cho nhau làm cho cơ thể vật nuôi phát triển ngày một hoàn chỉnh.

- Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá chọn lọc vật nuôi. Con vật được chọn lọc phải có khả năng sinh trưởng, phát dục tốt, nghĩa là phải lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp, cơ thể phát triển hoàn thiện, sự thành thục tinh dục biểu hiện rõ, phù hợp với độ tuổi từng giống.

Quá trình sinh trưởng và quá trình phát dục ở vật nuôi
Sinh trưởng ở loài mèo

* Sự khác nhau của quá trình sinh trưởng với quá trình phát dục ở vật nuôi

- Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận cơ thể do quá trình trao đổi chất.

- Sự phát dục là sự thay đổi về thể chất của các bộ phận trong cơ thể vật nuôi. Sự thay đổi này bao gồm sự hình thành và hoàn thiện chức năng của từng cơ quan, bộ phận mới của cơ thể ngay từ giai đoạn đầu tiên của bào thai và trong suốt quá trình phát triển của cơ thể con vật.

Cách trả lời 2:

* Giống nhau:

- Cả hai quá trình tạo nên sự phát triển chung của cơ thể

- Là căn cứ quan trọng để đánh giá chọn lọc vật nuôi

* Khác nhau:

+ Sự sinh trưởng

- Qua quá trình trao đổi chất cơ thể phát triển và có sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận cơ thể.

- Ví dụ: Thể trọng lợn con tăng từ 2kg lên 8kg

+ Sự phát dục

- Là sự thay đổi về thể chất của các bộ phận trong cơ thể vật nuôi

- Ví dụ: Gà trống biết gáy

ADVERTISEMENT