logo

Tổ chức hỗ trợ cộng đồng phù hợp với việc triển khai mô hình đám mây nào?

Câu hỏi :

Tổ chức hỗ trợ cộng đồng phù hợp với việc triển khai mô hình đám mây nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Community Cloud được hiểu là đám mây cộng đồng. Là một dịch vụ đám mây dùng chung giữa nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Họ ở trong cùng một cộng đồng hoặc có chung sở thích. Dịch vụ sẽ được quản lý nội bộ bởi bên thứ ba hoặc tổ chức thành viên. Đây là mô hình điện toán đám mây được nhiều tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hiện nay.

icon-date
Xuất bản : 13/02/2023 - Cập nhật : 13/02/2023