logo
ADVERTISEMENT

Mô hình đám mây riêng có lợi thế gì so với đám mây chung?

Câu hỏi :

Mô hình đám mây riêng có lợi thế gì so với đám mây chung?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

So với đám mây chung, đám mây riêng kiểm soát chi tiết hơn trên các tài nguyên khách nhau đang tạo thành một đám mây mang lại cho tất cả các tùy chọn cấu hình có sẵn. Các yêu cầu về khả năng mở rộng đối với lưu trữ đám mây riêng thường có thể hỗ trợ nhiều hơn so với các hệ thống lưu trữ đám mây công cộng. Điều này là do "khách hàng" trong dịch vụ lưu trữ đám mây riêng được giới hạn trong các nhóm trong tổ chức , trong khi ở đám mây công cộng, có hàng triệu khách hàng sử dụng dịch vụ. Điều đó cũng có nghĩa là rằng dịch vụ lưu trữ đám mây riêng sẽ tận dụng và dựa nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng CNTT và lưu trữ dữ liệu truyền thống.

ADVERTISEMENT