logo
ADVERTISEMENT

Theo quy hoạch để đảm bảo vai trò của rừng đối với môi trường,độ che phủ rừng ở nước ta phải đạt là

Câu hỏi :

Theo quy hoạch để đảm bảo vai trò của rừng đối với môi trường,độ che phủ rừng ở nước ta phải đạt là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Độ che phủ rừng được hiểu là tỷ lệ phần trăm giữa diện tích rừng so với tổng diện tích đất tự nhiên trên một phạm vi địa lý nhất định. Theo quy hoạch để đảm bảo vai trò của rừng đối với môi trường, độ che phủ rừng ở nước ta phải đạt là 45-50% => Chọn đáp án B

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT