logo
ADVERTISEMENT

Tính chất nhiệt đới ẩm của sông ngòi nước ta không có biểu hiện nào sau đây?

Câu hỏi :

Tính chất nhiệt đới ẩm của sông ngòi nước ta không có biểu hiện nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Câu hỏi là “Tính chất nhiệt đới ẩm” nên sẽ không có đặc điểm phân mùa; nếu là tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa thì sẽ có cả đặc điểm chế độ nước sông phân hóa theo mùa. Vì vậy tính chất nhiệt đới ẩm của sông ngòi nước ta không có biểu hiện chế độ nước sông phân hóa theo mùa => Chọn đáp án A

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT