logo
ADVERTISEMENT

Đặc điểm không đúng với chế độ nhiệt của nước ta là?

Câu hỏi :

Đặc điểm không đúng với chế độ nhiệt của nước ta là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Đặc điểm không đúng với chế độ nhiệt của nước ta là “nhiệt độ trung bình năm tăng dần khi đi từ Nam ra Bắc và biên độ nhiệt trong Nam lớn hơn ngoài Bắc” vì phát biểu trên ngược với đặc điểm chế độ nhiệt nước ta là nhiệt độ trung bình năm tăng dần khi đi từ Bắc vào Nam và biên độ nhiệt trong Nam nhỏ hơn ngoài Bắc => Chọn đáp án D

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT