logo
ADVERTISEMENT

The United States of America due to its immense

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5

( Đọc đoạn văn sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra từ hoặc cụm từ chính xác phù hợp nhất với mỗi ô trống được đánh số từ 1 đến 5)

The United States of America, due to its immense size and diverse heritage, has one of the most complex cultural identities in the world. Millions of immigrants from all over the globe have journeyed to America (1) ______ the Europeans discovered and colonised the land back in the 17th and 18th centuries. The blending of cultural (2) ______ and ethnicities in America led to the country becoming known as a “melting pot.” As the third largest country in both area and population, America’s size has enabled the formation of subcultures within the country. These subcultures are often geographical as a result of settlement (3) ______ by non-natives as well as regional weather and landscape differences. While there are countless ways to divide the U.S. into regions, here we have referenced the four regions that are West, Midwest, North East and South. People from (4) ______ region may have different lifestyles, cultural values, business practices and dialects. While there are qualities and values (5) ______ most Americans commonly share, it is important not to generalise or assume that all Americans think or act the same way.

 (Adapted from https://www.londonschool.com/)

>>> Tham khảo: There are differences and similarities between Vietnamese and American culture

the united states of america due to its immense

Câu 1:

A. because       

B. as                         

 C. for                          

D. since

Trả lời: 

Đáp án D

Giải thích: Trong câu thì hiện tại hoàn thành, since + mốc thời gian trong quá khứ => phương án D chính xác nhất

Tạm dịch: Millions of immigrants from all over the globe have journeyed to America since the Europeans discovered and colonised the land back in the 17th and 18th centuries.( Hàng triệu người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới đã hành trình đến châu Mỹ kể từ khi người châu Âu khám phá và đô hộ vùng đất này vào thế kỷ 17 và 18.)

Câu 2:

A. backgrounds

B. reference               

C. expression             

D. importance

Trả lời: 

Đáp án A

A. backgrounds (n.): nền tảng            

B. reference (n.): sự tham khảo

C. expression (n.): sự diễn đạt           

D. importance (n.): tầm quan trọng

=> Phương án A phù hợp về nghĩa nhất.

Tạm dịch: The blending of cultural backgrounds and ethnicities in America led to the country becoming known as a “melting pot.” (Sự pha trộn giữa các nền tảng văn hóa và sắc tộc ở Mỹ đã dẫn đến việc đất nước này được biết đến như một “cái nồi nấu chảy”.)

Câu 3:

A. chapter        

B. revenue                

 C. patterns                 

D. unions

Trả lời: 

Đáp án C

Giải thích:

A. chaper (n): chương

B. revenue  (n): đại lộ              

 C. patterns (n): mô hình                

D. unions (n): đoàn thể

=> Phương án C phù hợp về nghĩa nhất.

Tạm dịch: These subcultures are often geographical as a result of settlement patterns by non-natives as well as regional weather and landscape differences. (Những nền văn hóa phụ này thường mang tính địa lý do kết quả của các mô hình định cư của những người không phải là người bản địa cũng như sự khác biệt về thời tiết và cảnh quan trong khu vực.)

Câu 4:

A. each            

 B. other                      

C. all                           

D. another

Trả lời: 

Đáp án A

Giải thích: ta có region(n) vùng miền => danh từ số ít

Another/other/all + N số nhiều => loại B,C,D

Each + N số ít => phương án A chính xác nhất

Tạm dịch: People from each region may have different lifestyles, cultural values, business practices and dialects. (Người dân từ mỗi vùng có thể có lối sống, giá trị văn hóa, tập quán kinh doanh và phương ngữ khác nhau)

Câu 5:

A. when            

B. that                        

C. why                        

D. who

Trả lời: 

Đáp án B

Giải thích: kiến thức đại từ quan hệ

Ta dùng that để thay thế cho danh từ chỉ sự vật, sự việc "qualities and values"

Tạm dịch: While there are qualities and values that most Americans commonly share, it is important not to generalise or assume that all Americans think or act the same way. (Mặc dù có những phẩm chất và giá trị mà hầu hết người Mỹ thường chia sẻ, nhưng điều quan trọng là không nên khái quát hóa hoặc cho rằng tất cả người Mỹ đều suy nghĩ hoặc hành động theo cùng một cách.)

Dịch bài:

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, với quy mô to lớn và di sản đa dạng, có một trong những bản sắc văn hóa phức tạp nhất trên thế giới. Hàng triệu người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới đã hành trình đến châu Mỹ kể từ khi người châu Âu khám phá và đô hộ vùng đất này vào thế kỷ 17 và 18. Sự pha trộn giữa các nền tảng văn hóa và sắc tộc ở Mỹ đã dẫn đến việc đất nước này được biết đến như một “cái nồi nấu chảy”. Là quốc gia lớn thứ ba cả về diện tích và dân số, quy mô của Mỹ đã cho phép hình thành các nền văn hóa con trong nước. Các nền văn hóa phụ này thường có tính chất địa lý do kết quả của các mô hình định cư của những người không phải là người bản địa cũng như sự khác biệt về thời tiết và cảnh quan trong khu vực. Trong khi có vô số cách để phân chia Hoa Kỳ thành các khu vực, ở đây chúng tôi đã tham khảo bốn khu vực là Tây, Trung Tây, Đông Bắc và Nam. Người dân từ mỗi vùng có thể có lối sống, giá trị văn hóa, tập quán kinh doanh và phương ngữ khác nhau. Mặc dù có những phẩm chất và giá trị mà hầu hết người Mỹ thường chia sẻ, nhưng điều quan trọng là không nên khái quát hóa hoặc cho rằng tất cả người Mỹ đều suy nghĩ hoặc hành động theo cùng một cách.

>>> Tham khảo: Đọc hiểu American foods began to affect the rest of the world

------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng bạn giải đáp bài đọc hiểu The United States of America, due to its immense Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình học tập cũng như làm việc.

ADVERTISEMENT