logo
ADVERTISEMENT

The first thing that is included in the living together

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

The first thing that is included in the "living together” (1) ______ is the expected good relations with your family. This also involves sharing equally the housework. Lots of people think that everyone should share the housework (2) ________, but in many homes parents do most of it. To certain minds, many families can't share the housework whereas they should try it. In fact, sharing the housework equally is not very possible because of the families' timetable. So, it is somehow believed that children and parents must do things together. For this they can establish a housework planning.

(3)_________, housework's contributions of the teenager make him more responsible. He will think that he has an important role in his family. According to researchers, teenagers should share the housework because (4) ______ will help them when they have to establish their own family in the future. Too many teenagers and young adults leave home without knowing how to cook or clean, but if parents delegate basic housework to teens as they are old enough to do it, they won't be destabilized by doing the housework in their new grown-up life.

It can be (5) ________ concluded that many parents don't really prepare their children for future, because they don't stimulate them to learn how to run a house. If parents get them responsible, teens will be more responsible and that will improve family's life.

(Source: https://www.sciencedaily.com/releases/2013)

The first thing that is included in the living together

Câu 1: (1)

A. custom

B. tradition

C. notion

D. trend

Trả lời: 

Đáp án: C

Sử dụng kiến thức từ vựng

Tạm dịch:

A. custom /ˈkʌs.təm/ (n): phong tục, tập quán

B. tradition /trəˈdɪʃn/ (n): truyền thống

C. notion /ˈnoʊʃn/ (n): quan niệm, niềm tin, ý tưởng hoặc sự hiểu biết về cái gì

D. trend /trend/ (n): xu hướng, phương hướng

Thông tin: The first thing that is included in the “living together” notion is the expected good relations with your family. (Điều đầu tiên được bao gồm trong quan niệm “sống chung” là niềm mong đợi về các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình bạn)

Câu 2: (2)

A. equal

B. equalize

C. equality

D. equally

Trả lời: 

Đáp án D

Tạm dịch:

A. Equal (adj) ngang bằng

B. Equalize (v) trở nên bằng nhau

C. Equality (n) sự ngang bằng

D. Equally (adv) một cách ngang bằng

Ta có công thức: to be + adv + V. Cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ 'share' => Phương án D phù hợp nhất

Thông tin: Lots of people think that everyone should share the housework equally (Mọi người nghĩ rằng việc nhà nên được chia sẻ một cách ngang bằng)

Câu 3: (3)

A. In addition

B. However

C. In contrast

D. In case

Trả lời: 

Đáp án A

Tạm dịch:

A. In addition: thêm vào đó                                   

B. However: tuy nhiên

C. In contrast: trái lại, trái với                                

D. In case: phòng khi; trong trường hợp

Vì hai đoạn văn nối với nhau có ý tưởng trợ, bổ sung lẫn nhau nên ta chọn A.

Thông tin:To certain minds, many families can’t share the housework whereas they should try it. In fact, sharing the housework equally is not very possible because of the families’ timetable. So, it is somehow believed that children and parents must do things together. For this they can establish a housework planning. I addition, housework’s contributions of the teenager make him more responsible.( Theo nhiều quan điểm nhất định, nhiều gia đình không thể chia sẻ việc nhà cho nhau trong khi lẽ ra họ nên làm vậy. Trên thực tế, chia sẻ việc nhà một cách đồng đều giữa các thành viên là điều dường như không thể bởi vì thời gian biểu của các gia đình. Do đó, theo cách nào đó người ta tin rằng con cái và cha mẹ phải cùng nhau làm mọi việc. Để làm được điều này họ có thể thiết lập một kế hoạch cho công việc nhà cửa.Thêm vào đó, những đóng góp trong việc nhà của thanh thiếu niên cũng làm cho họ trở nên có trách nhiệm hơn.)

Câu 4: (4)

A. which

B. what

C. that

D. who

Trả lời: 

Đáp án C

Giải thích:

Nhận thấy câu có ba vế có chủ vị rõ ràng được nối với nhau bởi hai liên từ là “because” và “when”. Do đó đây không phải dạng đại từ quan hệ nên loại A, D. Vị trí cần điền là một đại từ chỉ định để thay thế cho mệnh đề phía trước “teenagers should share the housework”.

Người ta dùng đại từ chỉ định “that” để thay thế cho điều đã nói phía trước khi họ không muốn lặp lại câu đó bởi sẽ làm câu nói lủng củng, rườm rà.

Thông tin: According to researchers, teenagers should share the housework because that will help them when they have to establish their own family in the future. (Theo các nhà nghiên cứu, thanh thiếu niên nên sẻ chia việc nhà cho nhau bởi vì điều đó sẽ giúp ích cho họ khi họ phải lập gia đình riêng cho mình trong tương lai.)

Câu 5: (5)

A. likely

B. probably

C. auspiciously

D. possibly

Trả lời: 

Đáp án D

Tạm dịch:

A. likely /ˈlaɪkli/ (adv) = probably: có thể, có khả năng xảy ra hoặc trở thành hiện thực

B. probably /ˈprɑːbəbli/ (adv): có thể, có khả năng xảy ra hoặc trở thành hiện thực

C. auspiciously /ɔːˈspɪʃəsli/ (adv): có khả năng thành công trong tương lai

D. possibly /ˈpɒsəbli/ (adv): có thể (ở mức độ không chắc chắn)

Người ta dùng “possibly” đi với “can (’t)/could(n’t)” trong câu để nhấn mạnh khả năng cái gì có khả năng/không có khả năng làm gì.

Tạm dịch: It can be possibly concluded that many parents don’t really prepare their children for future, because they don’t stimulate them to learn how to run a house. (Có thể kết luận rằng nhiều cha mẹ không thực sự chuẩn bị cho tương lai con cái họ, bởi vì họ không khích lệ con cái mình học cách làm như nào để quán xuyến việc nhà.)

>>> Tham khảo: Cụm từ Put two and two together nghĩa là gì?

---------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng bạn giải đáp bài đọc hiểu The first thing that is included in the living together. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình học tập cũng như làm việc.

ADVERTISEMENT